Przewodnik

Koniec NRD i droga do zjednoczenia – ciąg dalszy

Pomimo powszechnego określania zjednoczenia mianem WiederwreintĘung, Wschodnie i Zachodnie Niemcy nie połączyły się w nowe państwo narodowe. Ściśle rzecz biorąc, Niemcy Wschodnie zostały wchłonięte przez Republikę Federalną przyjmując jej instytucje oraz struktury. Gdy RFN powstawała w 1949 r., jej konstytucja {Grundgesetz) stanowić miała prowizoryczną ustawę zasadniczą obowiązującą do czasu ostatecznego zjednoczenia i sporządzenia przez suwerenne Niemcy nowej konstytucji. Idea ta została ujęta w artykule 146. Tym niemniej, zgodnie z artykułem 23. konstytucji, prawo przystąpienia do Republiki Federalnej bądź też ogłoszenia gotowości do przyłączenia się do niej posiada każdy obszar, który po prostu taką chęć wyrazi. Była to najszybsza droga do zjednoczenia i po długotrwałych konferencjach (2 + 4) została przyjęta. Pozostało już tylko podpisanie traktatu pokojowego z Niemcami (12 IX 1990 r., Moskwa), na mocy którego RFN zrezygnowała z jakichkolwiek roszczeń terytorialnych wobec swoich sąsiadów. 3 października 1990 r., alianci zrzekli się swoich praw okupacyjnych, NRD przestała istnieć, a Niemcy stały się zjednoczonym, suwerennym narodem po raz pierwszy od 45 lat.

Continue reading

Niemiecka Republika Demokratyczna część 2

W 1961 r. zdecydowano, że należy w jakiś sposób zaradzić exodusowi wykwalifikowanej siły roboczej, w większości młodych ludzi, do Republiki Federalnej (od 1945 r. około 3 milionów). W nocy z 12 na 13 sierpnia założono pierwsze, proste zapory muru berlińskiego (patrz historia Berlina). Reżim nazwał to „antyfaszystowskim murem ochronnym”, ale berlińczycy wiedzieli, w którą stronę skierowane były lufy karabinów maszynowych. Powstrzymanie odpływu uchodźców dało Ulbrich- towi możliwość rozpoczęcia w 1968 r. realizacji nowego systemu ekonomicznego. Dokument ów ograniczał w znacznym stopniu większość praw konstytucyjnych. Po śmierci Ulbrichta, jego następca, Erich Honecker, zlikwidował te reformatorskie eksperymenty. Stosunki niemiecko-niemieckie uległy znacznej poprawie w okresie rządów Willy Brandta i prowadzonej przez niego polityki wschodniej (Ostpolitik). W okresie tym, znienawidzona tajna policja Stasi utrzymywała sieć setek tysięcy agentów i płatnych informatorów – usiłowano objąć inwigilacją każdego obywatela. Pomimo nie zagojonych blizn wojennych oraz nieefektywnego planowania centralnego pod koniec lat 70 NRD oferowała swoim mieszkańcom najwyższy poziom życia w całym bloku państw tzw. „demokracji ludowej”.

Continue reading

Nowe Niemcy: gospodarka i społeczeństwo

Do połowy lat 50. niemiecki powojenny cud gospodarczy stał się faktem, a dominacja CDU w polityce wydawała się niewzruszona. Pełne zatrudnienie w Niemczech osiągnięto pod koniec lat pięćdziesiątych i wkrótce rozpoczął się napływ obcej siły roboczej (Gastarbeiter). Za rządów Schmidta uzyskano rekordowy wzrost gospodarczy, który był przedmiotem zazdrości całego uprzemysłowionego świata pomimo tego, uporczywe problemy strukturalne przemysłu ciężkiego przyczyniły się do rosnącego bezrobocia oraz niezadowolenia z rządów SPD w późnych latach 70. Polityka wschodnia (Ostpolitik) gabinetu Brandta rozszerzyła zakres dyplomatycznego uznania NRD. Wynikało to ze strategii robienia „niewielkich kroków” przybliżających do siebie oba państwa niemieckie. Pod koniec lat 60. i na początku 70. pojawiły się radykalne ruchy zbuntowanej młodzieży, ukształtowane w dużej mierze przez idee Herberta Marcuse’a i Jurgena Habermasa. Skierowane były głównie przeciwko amerykańskiej wojnie w Wietnamie, a także przeciwko duszącej atmosferze intelektualnego konformizmu, jaki panował w RFN w latach 50. Choć protest ten przybierał głównie formy pokojowe, podobne do demonstracji w campusach uniwersyteckich w Ameryce, radykalne ugrupowania, takie jak Baader-Meinhof, oraz ich ostrzejszy Frakcja Czerwonej Armii (RAF), rozpoczęły serię gwałtownych ataków terrorystycznych. Odpowiedzią rządu był zbiór niezwykle kontrowersyjnych praw ograniczających swobody obywatelskie. W 1984r. na posiadający w zasadzie symboliczne znaczenie urząd prezydenta Republiki Federalnej wybrany został Richard von Weizsäker z CDU. Przekonywał on Niemców do wzięcia na swe barki pełnej odpowiedzialności za Trzecią Rzeszę – w wezwaniu tym kryła się nagana wobec polityków takich jak Kohl, którzy mówili o „błogosławieństwie późnych narodzin”.

Continue reading

Trzecia Rzesza

Konserwatyści popierający gabinet Hitlera byli zawsze wrogo nastawieni do republiki. Naiwnie wierzyli, że będą mogli wywierać wpływ na Hitlera oraz stworzyć autorytarny reżim rządzony przez tradycyjne elity. Kiedy w styczniu 1933 r. Hitler utworzył gabinet, naziści otrzymali tylko jedno ministerstwo i urząd ministra bez teki. W ciągu następnych dwóch miesięcy, Hitler przekonał prezydenta Hindenburga do rozwiązania Reichstagu i rozpisania nowych wyborów: dało mu to możliwość sprawowania rządów przy pomocy dekretów przez siedem tygodni. Wykorzystał ten czas na ograniczenie wolności prasy, nadanie SA i SS statusu wspomagających sił policyjnych oraz do brutalnego potraktowania opozycji. Pożar Reichstagu, który wybuchł na tydzień przed wyborami, posłużył jako pretekst do wprowadzenia stanu wyjątkowego i rozpoczęcia nagonki na komunistów, socjalistów i pozostałych przeciwników politycznych – wielu z nich odizolowano w specjalnie utworzonych obozach koncentracyjnych. W wyborach z 5 marca 1933 nazistom sporo zabrakło do osiągnięcia większości parlamentarnej, Tym niemniej, aresztowano bądź zastraszono wystarczającą liczbę posłów, aby przegłosować ustawę o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla rządu, dzięki której Hitler stawał się legalnym dyktatorem Niemiec (przyjęcie godności Führern po śmierci Hindenburga w 1934 r. było tego dopełnieniem), uprawnionym do zakazania działalności opozycyji oraz do rządzenia przy pomocy dekretów. Naziści szybko objęli kraj kontrolą partyjną – nie tylko rząd, ale i uniwersytety, stowarzyszenia zawodowe i faktycznie każda sfera życia społecznego była ściśle kontrolowana.

Continue reading

HISTORIA NIEMIEC CZĘŚĆ 2

Władzę królewską umocnił Henryk I Ptasznik z saskiej dynastii Ludonfingów, który zapoczątkował również ekspansję niemiecką na ziemie słowiańskie, leżące na wschód od Łaby. Kontynuatorem tej polityki był jego syn, Otto I Wielki. Tłumił on powstania Słowian, zakładał na ich ziemiach marchie (Marchia Wschodnia stanowiła istotne zagrożenie dla państwa Mieszka I) i podporządkowywał niemieckiej organizacji kościelnej (arcybiskupstwo w Magdeburgu). Uwolnił również swój kraj od groźby najazdów węgierskich, pokonując najeźdźców w bitwie na Lechowym Polu (955 r.) koło Augsburga.

Continue reading

ŻYCIE RELIGIJNE W NIEMCZECH

Nie sposób zastanawiać się nad życiem religijnym współczesnych Niemiec bez wysłuchania wielu głosów z przeszłości i współczesności: osób, którym udało się przeżyć Holocaust z jednej strony, młodych neonazistów z drugiej. Konstytucja w artykule 4. stwierdza: „wolność wyznania i sumienia oraz swoboda wyznawania religii przekonań jest nienaruszalna. Zagwarantowana jest nieograniczona swoboda praktyk religijnych”. Pomimo najbardziej liberalnych w Europie przepisów migracyjnych stosowanych wobec azylantów (w niesprzyjającym dla cudzoziemców klimacie społecznym, jakiego Niemcy obecnie doświadczają, niektóre z nich zostały uchylone), Niemcy nadal pozostają krajem, gdzie wyznawcy religii chrześcijańskich stanowią zdecydowaną większość. Całkowita liczba osób narodowości żydowskiej obliczana jest na 40-50 tysięcy. Największe gminy żydowskie znajdujące się w Berlinie i Frankfurcie nad Menem liczą razem przeszło 10000 osób. Wielki napływ siły roboczej z zagranicy przyniósł z sobą sporą liczbę wyznawców islamu w Republice Federalnej Niemiec żyje około 2 milionów muzułmanów, głównie z Turcji. Wszelkie informacje uzyskać można od podanych poniżej organizacji. Tam też można otrzymać takie informacje, jak adresy specjalnych restauracji (np. koszernych, wegetariańskich) i adresy prywatnych osób, które mogą służyć pomocą.

Continue reading

Podróżowanie – kwestie szczególne

Kobiety, w szczególności gdy podróżują samotnie, powinny zawsze zachowywać rozwagę i zdolność należytej oceny sytuacji. Na nogach dobrze jest mieć zawsze (nawet w nocy) buty, w których można wygodnie biegać. Żeby zakupić i używać różnego rodzaju pojemników z gazem (12-18 DM), sprzedawanych w sklepach z nożami i nożyczkami – tak, właśnie z nożami i nożyczkami – formalnie rzecz biorąc, trzeba mieć ukończone 18 lat. Zaczepki słowne i gwizdy należy puszczać mimo uszu, w ostateczności trzeba śmiało powiedzieć „Laß mich in RuheP’ (zostaw mnie w spokoju) – powinno to odnieść jakiś skutek. Różne anglojęzyczne wulgaryzmy zrozumiałe są w wielu krajach, tym niemniej odwołanie się do nich sprowadza niepożądaną rozmowę na jeszcze niższy poziom. Uprawianie taniej turystyki nie oznacza, że trzeba podejmować wszelkie możliwe ryzyko. Samotne podróżowanie autostopem jest niezmiernie niebezpieczne i może dostarczyć ci przygód, o jakich śniłaś być może w najgorszych koszmarach sennych. Aborcja w Niemczech jest ograniczona – w największym stopniu w Bawarii – wieloma normami prawnymi. Można ją wykonać tylko w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Nie jest też wykonywana na żądanie wymaga się podania powodów, a tylko niektóre są uwzględniane.

Continue reading

Telefony i poczta w Niemczech – dalszy opis

Przesyłki wysyłane pocztą lotniczą z Niemiec do Polski i w odwrotnym kierunku zazwyczaj docierają do adresata w ciągu tygodnia. W zachodniej części Niemiec przesyłki trafiają do rąk adresata o wiele szybciej niż w części wschodniej, a gdy przekraczają dawną niemiecko-niemiecką granicę, trwa to jeszcze dłużej. Wysłanie z Niemiec karty pocztowej do jakiegokolwiek kraju europejskiego kosztuje 0,80 DM, a do kraju nieeuropejskiego 2 DM. List (do 20 g) do kraju europejskiego kosztuje 1 DM, a 3 DM (pocztą lotniczą) poza Europę. Pomimo unifikacji poczty, listy ze wschodnich landów docierają do adresata później. Zazwyczaj główna poczta w mieście (często na głównym dworcu kolejowym) czynna jest najdłużej. W każdym mieście lub miejscowości przesyłki mogą przychodzić na Postlagemde Briefe (niemiecki odpowiednik poste restante). Kopertę trzeba opatrzyć napisem „BITTE HALTEN” (proszę zatrzymać) i zaadresować, na przykład : „Mimi SCHULTZ, Postlagemde Briefe, 50668 Koln, Niemcy”. Nazwisko powinno być napisane wielkimi literami i podkreślone. Jeśli nie poda się konkretnego urzędu pocztowego z ulicą, adresem i numerem kodu pocztowego, przesyłka wy ląduje na poczcie głównej {Hauptpostamt). Przy odbieraniu przesyłek trzeba mieć przy sobie paszport lub jakiś inny dokument potwierdzający tożsamość. Gdyby urzędnik upierał się, że nie ma dla ciebie żadnych przesyłek, poproś, żeby sprawdzono także pod imieniem.

Continue reading

Hotele na terenie Niemiec

Najtańsze miejsca hotelowe znajdziesz w miejscach oznaczonych szyldem Gasihof, Gästehaus lub Hotel-Garni na szyldzie. Śniadanie (Frühstuck) w stylu kontynentalnym, prawie zawsze wliczone w cenę pokoju, składa się z bułki, masła i kawy lub herbaty zwykle jest też kilka plasterków kiełbasy i sera. Łatwo znaleźć pokoje w domach prywatnych (Privatzimmer) i kwaterach prywatnych lub pensjonatach (Pensionen), chociaż w większości z nich wymagany jest przynajmniej dwu- lub trzydniowy pobyt. Rezerwacje można zazwyczaj załatwić w lokalnych biurach turystycznych, bezpłatnie bądź za 2-5 DM w małych miasteczkach i wioskach rozglądaj się za tabliczkami z napisem Zimmer frei (pokoje do wynajęcia). Znalezienie pokoju w hotelu lub w ogóle jakiegoś pokoju w nowo powstałych landach wschodnich zazwyczaj wystawia turystę na ciężką próbę. Ponieważ istniejąca baza noclegowa nie była przygotowana na przyjęcie takiej liczby turystów oraz pobratymców z zachodu, przybywających tu w związku z pracami nad przebudową byłego NRD, w dni powszednie wszystkie pokoje są zajęte. Najkorzystniejszym rozwiązaniem na wschodzie jest znalezienie pokoju w prywatnym domu. Ceny z reguły mieszczą się w granicach 20-30 DM od osoby, czyli mniej niż za porównywalne kwatery prywatne na zachodzie. Turyści powyżej 26 lat, których obowiązuje wyższa opłata w schroniskach młodzieżowych, prawdopodobnie uznają taką ofertę za korzystną.

Continue reading

Podróżowanie autostopem

Nie możemy polecać autostopu jako sposobu podróżowania ze względu na towarzyszące temu liczne niebezpieczeństwa niemniej jednak wiele osób z powodzeniem tak właśnie podróżuje. Autostop, trzeba przyznać, posiada swój urok i może być dobrym sposobem przemieszczania się, jeżeli wędruje się po Niemczech, aby zebrać materiał na opowieści dla wnuków lub na swoją pierwszą powieść. Łapanie okazji na autostradach (Autobahnen), a więc za znakiem „Autobahn” jest niezgodne z prawem. Autostopowicze muszą stać na parkingach (Raststätten) albo na stacjach benzynowych (Tankstellen). Autostopowiczom na autostradach potrzebna będzie dobra mapa, aby się połapać w poplątanej sieci dróg, szczególnie w Zagłębiu Ruhry. Muszą także zwracać baczną uwagę na tablice rejestracyjne B = Berlin, M = Monachium, F= Frankfurt, HH = Hamburg. Na złapanie okazji można śmiało liczyć na Bundesstraßen na tych drugorzędnych drogach, oznaczonych żółtym rombem ruch samochodowy jest zawsze duży, a poruszanie się po nich daje możliwość podziwiania krajobrazu. MitfahrzentraJen to agencje kojarzące kierowców z autostopowiczami. Za usługę pobierana jest prowizja (około 20 $), poza tym płaci się kierowcy (za ilość przejechanych kilometrów). Niektóre biura należą do ogólnokrajowych sieci (oddziały CityNetz Mitfahrezentrale posiadają skomputeryzowane spisy), inne są instytucjami o lokalnym zasięgu. Nasz przewodnik zamieszcza adresy Mitfahrzentralen w Informacjach Praktycznych czasem niemożliwe było uzyskanie tego rodzaju informacji, zawsze więc warto sprawdzić w białej lub żółtej części książki telefonicznej pod „Mitfahrzentrale”.

Continue reading

KOMUNIKACJA W NIEMCZECH

„Pociągi kursują punktualnie jak zegarek”. Ten frazes, niemalże żart, nie zawsze się sprawdza. Wskazuje jednak na istotny fakt dotyczący podróżowania po Niemczech – nawet jeśli pociągi nie jeżdżą punktualnie, docierają niemalże wszędzie, gdzie chce się człowiek dostać, z wyjątkiem niektórych regionów wiejskich. W rzeczy samej, obowiązek utrzymywania połączeń kolejowych z niedostępnymi regionami, nawet jeśli przynoszą straty, gwarantuje konstytucja Niemiec. Integracja zachodnio- niemieckich kolei Deutsche Bundesbahn (DB) ze wschodnioniemieckimi Deutsche Reicbsbalm (DR), poprzedza prywatyzację całej federalnej sieci kolejowej. Planuje się zastąpienie obu przedsiębiorstw jednym, Deutsche Bahn. Oznaki tego, mogą już być widoczne, ale w podróżowaniu nadal należy pamiętać, że „Ein Land, zwei Bahnen ” (jeden kraj, dwie koleje). Przemieszczając się z zachodu na wschód odczuwa się wyraźną różnicę w jakości świadczonych usług, Osiągająca przeciętną szybkość powyżej 120 km/h, wliczając przystanki, DB należy do najlepszych i najdroższych kolei w Europie. Reichsbahn poprawia się, ale wciąż jej nie dorównuje. Problem stanowią połączenia w podróży z przesiadką należy liczyć się z dwukrotnie dłuższym czasem podróży niż na zachodzie.

Continue reading

dębki w mieście pensjonat

dębki pensjonat

co jakiś czas ludzie wracają tam oczarowani. Tak naprawdę nie ma osoby, która nie jest pod wrażeniem właśnie takiego miejsca. Być może można będzie właśnie w ten sposób inaczej na pewne kwestie zacząć patrzeć, oraz zupełnie zmienić koncepcję planowania swojego urlopu. Nawet jeśli na samym początku nie do końca będziemy przekonani co do tego, że dla nas również wiele to będzie mogło znaczyć, to jednak można będzie zachęcić innych do przyjazdu. Tak naprawdę dębski pensjonat to wspaniałe miejsce, w którym każdy poczuje się maksymalnie komfortowo, jak i również będzie w stanie odpocząć za wszystkie czasu. Nawet jeśli pojawiają się inne plany, to jednak po zapoznaniu się z ofertą jaka posiada dębski pensjonat można będzie je zmodyfikować. Prawda jest taka, że właściwie każdy nie od dziś chce chciałby miło spędzić czas jakim jest urlop. Dlatego mimo atrakcyjnych i czasami dość tanich ofert wycieczki zagranicznej, można będzie rozważyć właśnie takiego typu alternatywę. Z całą pewnością

dębski pensjonat

będzie mogło idealnie się sprawdzić, jak i również zastanowić się nad tym, czy za rok nie wrócić w to samo miejsce. Tak naprawdę wspaniałe otoczenie, oraz komfortowy pensjonat powodują, że żal jest opuszczać to miejsce, a jest to jednocześnie zachęta ku temu by wrócić tutaj ponowie. Można będzie już dziś uważniej zastanowić się nad tym, jak planujemy spędzić swój urlop, oraz czy tego typu rozwiązanie będzie mogło okazać się dla nas idealna opcją, czy jednak nie.